Categories
Spirituality

Nirvana Satkam

॥ निर्वाण षटकम्॥ मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहं   न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे ।   न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः   चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥१॥ I am neither the mind, nor the intellect, nor the ego, nor the mind-stuff ; I am neither the body, nor the changes of the body ; I am neither […]